Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden Katisha Fashion

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website katisha-fashion.nl en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Katisha Fashion.

2. Identiteit van de ondernemer:

Katisha Fashion;
Bultsweg 90, 7532 XJ ENSCHEDE
E-mailadres: info@katisha-fashion.nl
KvK-nummer: 51139790
Btw-identificatienummer: NL001944498B40

 Artikel 2 - Aanbiedingen/prijzen 

2.1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

2.2. Katisha Fashion kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

2.4. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Katisha Fashion zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Er kan slechts van de algemene voorwaarden worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Katisha Fashion. Zowel Katisha Fashion als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.5. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

2.6. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Katisha Fashion heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na-of bijbestelling.

2.7. Indien een door Katisha Fashion uitgegeven korting, dan wel kortingscode, hetzij op papier, dan wel per email, geen geldigheidsdatum vermeldt, geldt de datum zoals deze vermeld staat op de website. Indien niet is vermeld voor hoeveel artikelen de korting geldt, geldt deze altijd voor maximaal één artikel.

2.8. Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op één korting, dan wel een actie. Er zal in dit geval door Katisha Fashion altijd gekozen worden voor die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan Katisha Fashion ter beoordeling is.


Artikel 3 - Gegevens

3.1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

3.2. Katisha Fashion garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3. Katisha Fashion zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Katisha Fashion van uw bestelling.

4.2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Katisha Fashion is geaccepteerd.

4.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Katisha Fashion. Katisha Fashion houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt u al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de bankrekening waarvan deze betaling afkomstig is. Door bij ons te bestellen -via de website dan wel per e-mail- ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd

Artikel 5 - Levering/verzending

5.1. Wij verzenden alle bestellingen in principe binnen één tot drie werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, via DHL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail bericht.

5.2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, kan Katisha Fashion niet aansprakelijk worden gesteld.

5.5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of  brief aan Katisha Fashion te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen drie dagen, na de ontvangst van het product bij Katisha Fashion, aan u geretourneerd.

5.6. Het is aan Katisha Fashion om te beoordelen welke verzendmethode wordt gebruikt.

5.7.Voor verzending van de producten brengt Katisha Fashion portokosten in rekening. Voor transport binnen Nederland brengen wij 5,95 euro in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Verkoper houdt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten.

5.8.Klant gaat akkoord met verzending door gekozen postorderbedrijf van de bestelling.

5.9. Levering in gedeelten is toegestaan. Katisha Fashion houdt de website zo goed mogelijk up to date. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 Artikel 6 - Betaling en incassokosten

6.1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal (gratis) en met uw creditcard (kosten gebonden)

6.2. Katisha Fashion gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

6.3. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Na ontvangst van uw gehele betaling verzend Katisha Fashion uw bestelling. Alle artikelen blijven eigendom van Katisha Fashion totdat de gehele betaling is ontvangen.

6.4. Bij handmatig overmaken in overleg, wordt uw bestelling gereserveerd en hanteren wij een betaaltermijn van 1 werkdag. Indien het volledige bedrag binnen 2 werkdagen niet is voldaan wordt de reservatie geannuleerd en de producten worden opnieuw aangeboden in de webshop. De koopovereenkomst is dan kosteloos ontbonden

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Katisha Fashion blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 - Garanties

8.1. Katisha Fashion garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2. U bent verplicht het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen twee dagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen twee dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd. U kunt Katisha Fashion ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan veertien dagen.

8.3. Katisha Fashion geeft geen garantie voor schade als gevolg van wassen, drogen, strijken, stomen of andere vormen van behandelingen aan het geleverde product.

8.4. Na verloop van de in artikel 9.6-genoemde garantietermijn is Katisha Fashion gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Katisha Fashion, u of derden wijzigingen/reparaties hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

8.6. Wij bieden geen garantie op:
- oneigenlijk gebruik van kleding en accessoires (waardoor het product kapot is gegaan)
- applicaties op kleding zoals opdrukken, studs, steentjes, kettingen, pailletten, etc.
- ritsen
- ondermode
- sieraden
- pillen (pluizen van kleding)
- verkeerd wassen of drogen van kleding
- vlekken door parfum of deodorant
- twee- of meerkleurige producten
- afgeprijsde artikelen
- het losraken van knopen, steentjes, pailletten of andere aangebrachte componenten

8.7. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van veertien dagen na levering.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. Indien de door Katisha Fashion geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Katisha Fashion jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.

9.2. De aansprakelijkheid van Katisha Fashion voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

9.3. Katisha Fashion sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Katisha Fashion, waaronder de website, door een derde.

9.4. Katisha Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wassen, drogen, strijken, stomen of andere vormen van behandelingen aan het geleverde product.

9.5. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Katisha Fashion of haar ondergeschikten.

Artikel 10 - Risico tijdens het transport

Gedurende het transport van de producten naar uw afleveradres zal Katisha Fashion het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Indien u een foutief afleveradres hebt aangegeven is Katisha Fashion hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 11 - Afkoelingsperiode

11.1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. U dient Katisha Fashion op de hoogte te stellen middels de 'retourneren' pagina op katisha-fashion.nl. Katisha Fashion zal dan binnen zeven dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u volledig betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info) tags/kaartjes. Indien het geretourneerde niet binnen veertien dagen bij ons wordt geleverd en/of niet of onvoldoende gefrankeerd is houdt Katisha Fashion zich het recht voor om een retourzending te weigeren, ongeacht de reden van het retoursturen.

11.2. De kosten van het verzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

11.3. Afgeprijsde producten mogen niet geretourneerd worden. Kijk op onze pagina 'Retourneren' welke producten in aanmerking komen voor retourneren. Producten die niet geretourneerd mogen worden zullen niet geaccepteerd worden door Katisha Fashion. U dient dan de verzendkosten vooruit te betalen voor terugzending naar uw bezorgadres, ook heeft u de mogelijkheid het op te halen in de winkel.

11.4. U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van retourneren is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pak- en retourbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk niet of onvoldoende gefrankeerd is, houdt Katisha Fashion zich het recht voor om een retourzending te weigeren. Wij adviseren u het geretourneerde als pakket met tracktracecode te versturen en het ontvangstbewijs goed te bewaren.


Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

121. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Katisha Fashion, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Katisha Fashion niet gelieerd is.

13.2. U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

13.3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

13.4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 14 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15  - Diversen

15.1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2. De administratie van Katisha Fashion geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3. Katisha Fashion is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Katisha Fashion zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.5. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Katisha Fashion gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Enschede. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Katisha Fashion aangepast worden. Katisha Fashion adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.